hatályos: 2022. 01.26. napjától

verzió: 1.1

1. Bevezetés

A Hurricane Bt. (1029 Budapest, Szirom utca 7., cégjegyzékszám: 01-06-512247 a továbbiakban: adatkezelő vagy ANANDAM), mint adatkezelő, a https://anandam.eu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése, a Hurricane Bt. napi működése, valamint a szerződéses partnerkapcsolatai körében a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.
Az ANANDAM-nál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ANANDAM bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1. ANANDAM, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Neve: Hurricane Bt.
Adószám: 21058758-2-41
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-06-512247
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Székhely, levelezési cím: 1029 Budapest, Szirom utca 7.
Honlap: https://anandam.eu
E-mail cím: info@anandam.eu
Telefonszám: +3630 329 0148
Adatvédelmi tisztviselő: Császár Hedvig

(a továbbiakban Adatkezelő)

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi
hatálya

A jelen tájékoztató a Honlap látogatói, ANANDAM vásárlói, valamint szerződéses partnerei (a továbbiakban: felhasználó vagy érintett) személyes adatait érintő, jelentősebb adatkezeléseit tartalmazza.

2.3. Fogalmak

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, GDPR) értelmében:
személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre;                                                                  

(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, Helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.3.1. Alapelvek

 Az adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.2.Kapcsolódó jogszabályok

 • GDPR; 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy– és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmtv.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról (Áfa tv.).

3. ANANDAM adatkezelései

3.1. A  www.anandam.eu   honlapon folytatott tevékenységek vonatkozásában végzett adatkezelés

3.1.1. A www.anandam.eu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a Honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adattovábbítás: a portál html kódja ANANDAM-tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.
Adatfeldolgozó: Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.2.Cookie kezelés

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez ANANDAM külső
szolgáltatókat használ. Ezekről bővebben a www.anandam.eu cookie tájékoztatójában olvashat.

3.1.3. reCAPTCHA szolgáltatás

Az adatkezelés célja: a Honlapunkon egyes esetekben, például űrlapok kitöltésénél a Google Ireland Limited (Dublin, Írország) által biztosított reCAPTCHA szolgáltatást használjuk. A reCAPTCHA azt a célt szolgálja, hogy megkülönböztessük a valódi személyek által bevitt adatokat az automatizált, gép által bevitt adatoktól.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint, a ANANDAM jogos érdeke.
Az adatkezelő jogos érdeke: informatikai rendszereink maximális biztonságának garantálása, illetve az internetes oldalaink ellen irányuló támadások megelőzése.
A kezelt adatok köre: a szolgáltatás használata során a bevitt adatok, az Ön IP címe, és egyéb a reCAPTCHA használatához szükséges adatok a Google felé továbbításra kerülnek. A reCAPTCHA szolgáltatás használata során a Google Adatvédelmi irányelvei érvényesek, amelyek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Tárhelypark Kft. részére, amely az informatikai
háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.4. ANANDAM online shop regisztráció és ANANDAM Ügyfélfiók

Az ANANDAM honlapján lehetőség nyílik online vásárlásra.
Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges, amennyiben az adott személy a 18. életévét betöltötte.

A regisztráció, valamint Az ANANDAM Ügyfélfiók használatának feltételeit az ÁSZF tartalmazza.

A regisztrációval a vásárló személyes ANANDAM Ügyfélfiókot hoz létre, amely az alábbi előnyökkel jár számára:

 • egyszerűbben adhatja le megrendelését, mivel nem kell minden vásárlás során valamennyi személyes adatát újra megadnia;
 • személyesen kezelheti személyes adatait, így név- és lakcímadatait, e-mail címét és jelszavát;
 • személyesen kezelheti a ANANDAM Ügyfélfiók beállításait;
 • megtekintheti megrendeléseit és azok állapotát;
 • kezelheti a Hírlevél beállításokat;
 • a termékeim funkció révén bevásárlólistát állíthat össze;
 • személyre szabott ajánlatokhoz férhet hozzá.

Az adatkezelés célja: az ANANDAM Ügyfélfiók létrehozása az ANANDAM webshopban történő kényelmes vásárlási lehetőség biztosítása érdekében, kedvezményre jogosító kuponok aktiválása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és
értékelése, személyre szabott ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítása, az életkori korlátozás érvényre juttatása, illetve direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • a regisztráció és az ANANDAM Ügyfélfiók létrehozása tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítése;
 • a direkt marketing célú megkereséshez szükséges hozzájárulás tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása;
 • az Eker tv. 13/A. §-ában foglaltak tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok (megszólítás, név, születési idő, e-mail cím, jelszó), ügyfélszám (regisztrált vásárló esetén), az ANANDAM Ügyfélfiókban tárolt személyes adatok, az ÁSZF és az Adatkezelési
Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • az utolsó bejelentkezéstől számított két év; a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében a regisztrációtól számított
  3 hét;
 • a felhasználó általi törlésig; a felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve az ANANDAM Ügyfélfiókban vagy az adatkezelő jelen tájékoztató 2.1. pontjában feltüntetett elérhetőségein;
 • amennyiben direkt marketing hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató 3.1.8. pontja szerinti határidőig kerülnek megőrzésre.

Adatfeldolgozó: az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.7. Az ANANDAM webshopban történő vásárlás adatkezelése

Az ANANDAM webshopban vásárolni regisztrált felhasználóként és vendégként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.

Amennyiben a jelen tájékoztató 3.1.6. pontja szerinti regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy az adatkezelő a
vásárlással kapcsolatos – az ANANDAM Ügyfélfiókban tárolt – személyes adatokat a webshop regisztrációs adatbázisából nyeri ki.

Az adatkezelés célja:  Az ANANDAM webshopban történő vásárlás, a fizetés feldolgozása, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, az ANANDAM Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló számára – ANANDAM Ügyfélfiókján keresztül – hozzáférés biztosítása megrendelésének adataihoz,
vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése és értékelése, személyre szabott ajánlatok eljuttatása az ANANDAM Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló részére, az életkori korlátozás érvényre juttatása.

Az adatkezelés jogalapja: 

 • a vásárlás tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítése;
 • az Eker. tv. 13/A. §-ában, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:  megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési idő, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, fizetési mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke), online bankkártyás fizetéshez, Borgun fizetési mód használatához szükséges adatok, termék visszaküldés esetén a visszautaláshoz – adott esetben – a számlatulajdonos neve és bankszámlaszáma. Az ANANDAM Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló megrendelésének adatai, valamint a vásárlásról kiállított számla a vásárló ANANDAM Ügyfélfiókjában tárolásra kerül.

AZ ANANDAM Ügyfélfiókkal rendelkező vásárló által az utolsó megrendelés során megadott címadatok, valamint az utolsó megrendelés során használt fizetési mód a következő megrendelés során – a rendelési folyamat lerövidítése érdekében – automatikusan felajánlásra kerül. A vásárló az automatikusan felajánlott címadatokat és fizetési módot szabadon megváltoztathatja.

Az adatkezelés időtartama: vásárlása adatai (név, cím, fizetési adatok, vásárolt termékek adatai) a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8. év végén kerülnek törlésre. Adatait ezt meghaladóan akkor kezeljük, ha azt jogi kötelezettség teljesítése (pl.: pénzmosás megelőzése) indokolja.

Adattovábbítás:

A fizetési adatok továbbítására elsősorban a fizetés feldolgozása érdekében, továbbá jogszabályban meghatározott célokból, úgy, mint pénzmosás megelőzése, valamint bűnmegelőzés kerül sor.

Online bankkártyás fizetés esetén a fizetés feldolgozása, valamint a jogszabályi előírások teljesítése céljából – ideértve
különösen az EU PSD II pénzforgalmi irányelvében foglaltakra tekintettel a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény által előírt  erős ügyfél-hitelesítést – a vásárló következő adatai kerülnek továbbításra a kártyakibocsátó intézmény részére: a kártyatulajdonos vezeték- és keresztneve, a bankkártya száma, a terminál száma, a bankkártya lejárati ideje (hónap és év), a bankkártya kibocsátásának országa, a vásárló születési ideje, rendelési szám, a vásárló e-mail címe, ügyfélszám,
címadatok (utcanév, házszám, irányító szám, település neve, ország), tranzakció azonosító és referenciaszám, a vásárolt termékek megnevezése, a fizetett összeg, pénznem.

A fenti adatok kezelésének jogalapja egyfelől a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tekintettel arra, hogy a ANANDAM -nak szerződés teljesítése érdekében ellenőriznie kell és fel kell dolgoznia a fizetéseket, Másfelől a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az ANANDAM jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a jogszabály által előírt kötelezettségeket – így különösen a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. Törvény által előírt erős ügyfél-hitelesítést – az online bankkártyás fizetés során biztosítani tudja.

Az online bankkártyás fizetés lebonyolítása során az alábbi fizetési szolgáltatóval működünk együtt, aki adatfeldolgozóként a
fizetési folyamatok elfogadását és elszámolását biztosítja. 

 • Borgun bankkártyás fizetést a SaltPay képviselője, a B-Payment Zrt. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. EMKE Irodaház II. emelet, borgun@borgun.hu) biztosítja.

Az ANANDAM és az egyes fizetési szolgáltatók az adatok kezeléséért – technikai befolyásuk keretei között – önállóan felelnek. Az
ANANDAM felelőssége csak saját belső hálózatára és csak az interneten keresztül történő biztonságos adattovábbításra terjed ki.

A bankkártyás fizetési adatokat az ANANDAM harmadik országokba nem továbbítja. Kérjük azonban, hogy vegye figyelembe a mindenkori szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott adatvédelmi tájékoztatást is, a harmadik országokban történő esetleges adatkezelést is ideértve.

A megrendelésekhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások céljából a Mixxpakk Kft-hez kerül továbbításra a címzett neve,
címe, telefonszáma, e-mail címe, csomag tartalma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító. (1118 Budapest, Kaptárkő u. 11. 9/35.)

A termékek kiszállítása és kézbesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, csomag
tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám a DPD  (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., 2. em) felé.


3.1.8. ANANDAM elektronikus hírlevél

Az ANANDAM elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot a webshopba történő regisztrációs folyamat során, valamint regisztrált vásárlóként az ANANDAM Ügyfélfiók Hírlevél menüpontjában lehet megadni.
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális
információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja.
Az adatkezelés időtartama:

 • a hozzájárulás visszavonásáig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét) a nem hitelesített feliratkozási kérelmek esetén a regisztrációtól/feliratkozástól számított 3 hét.

Adatfeldolgozó: az adatokat a Maichimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) tárhelyén tároljuk, az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.9. Termékértékeléssel kapcsolatos megkeresés

Az ANANDAM webshopban történt vásárlást követően az ANANDAM e-mail megkeresést küld a vásárlónak, melyben lehetőséget kínál számára az általa vásárolt termék értékelésére.
Az adatkezelés célja: a felhasználó www.anandam.eu oldalon vásárolt termék(ek)kel kapcsolatos véleményének megismerése, továbbá az értékelés megadásával a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, termékforgalom és terméknépszerűség figyelése, információszolgáltatás a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatban.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont szerint ANANDAM jogos érdeke.
Az adatkezelő jogos érdeke: visszajelzést kapni az ANANDAM által forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói tapasztalatokról; vásárlói elégedettség mérése; vásárlásösztönzés; vásárlói szokások elemzése; termékforgalom, terméknépszerűség figyelése.
Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó a jelen tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ANANDAM jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 
A kezelt adatok köre: a felhasználó e-mail címe.
Az adatkezelés időtartama: az érintett az első kapcsolatfelvétel során kapott e-mailben, a „Leiratkozás” gombra kattintva kérheti, hogy adatait jelen adatkezelési célból kifolyólag ANANDAM ne kezelje tovább, illetve az érintett bármikor tiltakozhat adatainak kezelésével szemben.
Adatfeldolgozó: Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.10. Termékértékelés

Az ANANDAM webshopban vásárolt termék(ek)et a vásárló szöveggel és 1-5 csillaggal értékelheti. A termékértékelés az értékelő
felhasználóneve alatt jelenik meg. A vásárlót a termékértékelés során az értékelés megtörténtéről, jóváhagyásáról vagy a közzététel elutasításáról további e-mailekben tájékoztatjuk. 
A felhasználó értékelése a www.anandam.eu oldalon kerül közzétételre.

Az adatkezelés célja: vásárlásösztönzés, a vásárlói szokások elemzése és a vásárlói elégedettség mérése, a termékforgalom és a terméknépszerűség figyelése, a forgalmazott termékek minőségével kapcsolatos információszolgáltatás. A felhasználónév
megadása megkönnyíti az értékelések hozzárendelését; az e-mail cím segítségével kapcsolatba tudunk lépni Önnel, ha az a termékértékelés miatt szükségessé válik; az életkor és a nem megadása a többi vásárló számára összehasonlítást és
pontosabb véleményalkotást tesz lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, életkor, nem, értékelés 1-5 csillaggal és szöveggel, továbbá a vásárló által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az érintett a hozzájárulás visszavonásával bármikor kérheti az adatainak törlését, melyre lehetősége van az adatkezelő jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott elérhetőségeire küldött e-mail vagy levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
 • Az adatok automatikusan törlésre kerülnek az értékelt termék online forgalmazásának megszűnését követő egy év elteltével. Amennyiben a termék az online forgalmazás megszűnését követő 1 éven belül ismét online forgalomba kerül, akkor a személyes adatok, valamint a termékértékelés ismételten nyilvánosságra hozható és a törlési határidő az ismételt online
  forgalmazás megszűnésének időpontjától újra kezdődik.

Adatfeldolgozók: Az adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a termékértékelés a felhasználási feltételeknek megfelelően történjen. Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.1.11. Közösségi média gombok, YouTube videók és QR-kódok

Weboldalainkon közösségi média gombok (pl. Facebook, Instagram) kerültek elhelyezésre, melyek közvetlenül a közösségi média
oldalainkra vezetnek. Emellett számos helyre YouTube-videókat is beépítettünk.

A fenti elemek a megfelelő szolgáltatásokra mutató linkként vannak beépítve a weboldalunkra. A beágyazott grafikára vagy videóra
való kattintás után Ön átirányításra kerül az adott szolgáltató oldalára – a felhasználói adatok csak ezt követően kerülnek továbbításra az adott szolgáltató részére.

Emellett esetenként QR-kódokat teszünk elérhetővé internetes oldalainkon és offline. Ezek a QR-kódok különböző internetes oldalakra mutató linkeket jelentenek. A megfelelő QR-kód beolvasásakor a mögötte lévő weboldal jelenik meg. A felhasználói adatok csak ezt követően kerülnek továbbításra az adott szolgáltató részére.

A szóban forgó weboldalak használata során személyes adatainak kezelésére a szolgáltató vagy az oldal üzemeltetője által közzétett
adatvédelmi rendelkezések irányadók.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdekünk, mely ahhoz fűződik, hogy ezeket a funkciókat
az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani.

3.2. Marketing tevékenységek

3.2.1. Online és offline nyereményjátékok

Az ANANDAM online a  www.facebook.com/anandam.eu, a www.instagram.com/anandameu oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot. A facebook.com vagy instagram.com oldalon megvalósított felhasználói szintű adatkezelések tekintetében a facebook.com vagy instagram.com címen elérhető szolgáltató az adatkezelő.
Az adatkezelés célja: az adatkezelő által a www.facebook.com/anandam.eu, vagy a www.instagram.com/anandameu címen
elérhető oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, a nyertesek részére a nyeremény átadása, nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az érintett önkéntes hozzájárulása és az Eker. tv. 13/A. §-a, nyertesek esetén átvételi elismervény/sorsolási jegyzőkönyv esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem
tud részt venni a nyereményjátékban.
A kezelt adatok köre: közösségi médiaazonosító, név, facebook vagy instagram profillal való játékban részvétel esetén profilkép és más, a felhasználó által önkéntesen megadott adatok, e-mail cím, születési év (nyeremény átadásának a lebonyolítása céljából és időtartamáig), képfeltöltő nyereményjáték esetében fénykép (promóció-honlapos közzététel), illetve a nyertesek tekintetében adott esetben postai cím.
Az adatkezelés időtartama: 

 • a nem nyertes játékosok adatai a sorsolást követő 30. nap végével törlésre kerülnek;
 • nyertesek adatai esetében az sorsolási jegyzőkönyvön/átvételi elismervényen szereplő adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a sorsolás/ átvételt követő 8. év végén törlésre kerülnek;
 • abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett magatartása miatt az érintettel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az adatokat az igény elévüléséig kezeli.

Adatfeldolgozók: 

·      Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 3.3. Kapcsolatfelvétel

3.3.1. Kapcsolatfelvétel és panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, honlapunkon keresztül a kapcsolatfelvételi űrlapon
vagy a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az ANANDAM-mal.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az ANANDAM-mal, a fogyasztói igények elintézése, a vásárló és az adatkezelő jogainak
érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen lép kapcsolatba velünk, a megkeresést, valamint a választ a válaszadástól számított 5. év végéig őrizzük meg. Amennyiben a szóbeli kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, az ANANDAM a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a válasz másolatával együtt a válaszadástól számított 5. év végéig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján.
Adatfeldolgozó: az ANANDAM az ügyfélszolgálati feladatokat az alábbi adatfeldolgozó közreműködésével látja el:

Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 3.3.2. Az ANANDAM chatbot szolgáltatással összefüggő adatkezelés

A vásárlói elégedettség növelése érdekében időszakonként elérhetővé tesszük az ANANDAM Facebook Messenger felületén (a
továbbiakban: Messenger) a chatbot szolgáltatást. Az automatizált beszélgetésre akkor kerül sor, amikor a vásárló Messengeren keresztül kapcsolatot létesít az adatkezelővel.

Az adatkezelés célja: a felhasználói élmény növelése, a vásárlók gyorsabb kiszolgálása, az ügyek hatékonyabb intézése.

A Messenger, mint Facebook termék használatával kapcsolatos további adatkezelésről bővebb tájékoztatást a Facebook Adatkezelési Szabályzatában talál, mely az alábbi oldalon érhető el: https://www.facebook.com/policy.php.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás megadásának tekintjük a vásárló azon reakcióját, miszerint válaszol a chatbot által küldött, adatvédelmi tájékoztatóra vonatkozó
figyelmeztető üzenetre, azaz aktív beszélgetést kezdeményez vele.

A kezelt adatok köre: A chatbot működéséhez feltétlenül szükséges és a Messenger standard beállítások alapján rendelkezésre álló adatok, így különösen: App user ID – chatbothoz generált azonosító, felhasználói név, profil kép URL, valamint bármely más, az érintett által megadott adat (szöveg, számítógép billentyűzet billentyűk használata, érintett által küldött grafikus vagy egyéb állomány, fájl, kép) a chatbot interakcióban. Ezen túlmenően a szolgáltatásra igénybe vett Messenger, beállított nyelv, regisztráció időpontja, a chat beszélgetés során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét)
 • a hozzájárulás visszavonásának hiányában a személyes adatok az érintett részéről történő utolsó üzenetváltást (érintett üzenetet küld, üzenetet fogad, nem iratkozik le a chatbotról) követő 1 év elteltével anonimizálásra, ill. 5 év elteltével végleges törlésre kerülnek.

Amennyiben a megőrzési időn belül igényérvényesítésre kerül sor, személyes adatait az igényérvényesítésre irányuló eljárás jogerős
lezárásáig tároljuk.

Adatfeldolgozók:

 • Az adatokat tárhelyszolgáltatás céljából továbbítjuk a Microsoft Azure által biztosított felhő alapú tárhely (Microsoft Ireland Operations Limited; 70 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írország; elérhetőség: https://azure.microsoft.com/hu-hu/),
  valamint az Amazon Web Service által biztosított felhő alapú tárhely (AMAZON WEB SERVICES EMEA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE; Székhely: 38 AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG; Nyilvántartási szám: R.C.S.
  LUXEMBOURG: B186284; elérhetőség: https://aws.amazon.com/) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 3.4.1. Vásárlói panaszok kezelése

Az adatkezelés célja: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések (fogyasztói panaszok) elintézése. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (Fgytv. 17/A.
§). 
A kezelt adatok köre:  a vásárlók könyvében feltüntetett személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések, valamint az azokra adott válaszok az Fgytv. alapján a válaszadástól számított 3. év végéig kerülnek megőrzésre.

3.4.2.    Szavatossági és jótállási igények intézése 

Az adatkezelés célja: a vásárló szavatossági vagy jótállási igényének elintézése, e célból minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv vagy
reklamációs űrlap kitöltése.

Az adatkezelés jogalapja:  

 • az  e-mail cím vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása; 
 • a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-ában felsorolt adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése. 

Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor, az érintett a hozzájárulás visszavonásával bármikor kérheti az adatainak törlését, melyre lehetősége van az adatkezelő jelen Tájékoztató 2.1. pontjában meghatározott elérhetőségeire küldött e-mail vagy levél útján. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. A kezelt adatok köre: a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvben/a reklamációs űrlapon feltüntetett személyes adatok.  Az adatkezelés időtartama: a minőségi kifogás bejelentésétől számított 3. év végéig, a hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében a hozzájárulás visszavonására irányuló kérelem elintézéséig. 

3.5.    Számlakiállítás

3.5.1.    Egyszerűsített számla kiállítása

Az adatkezelés célja: a vásárlás megtörténtének igazolása, elszámolás.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján, továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az Áfa tv. 159. § (1)-(2) bekezdése, 176. §-a, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján.)
A kezelt adatok köre: az egyszerűsített számlán feltüntetett személyes adatok (különösen a vevő neve, címe, adószáma). A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.
Az adatkezelés időtartama: az érintett számla megőrzésére vonatkozóan a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése által előírt időtartam (8 év).
Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. , amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

 3.5.2.    Sztornóbizonylat és visszárubizonylat kiállítása

Az adatkezelés célja: értékesítés sztornózásának, áruvisszavétel megtörténtének igazolása, elszámolás.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, továbbá az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése az Áfa tv. 170. §-a és 173. §-a, a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 3. sz. melléklet EC) pontja, valamint a 9. sz. melléklet F) és G) pontja, továbbá a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján.
A kezelt adatok köre: a sztornóbizonylaton, valamint a visszáru bizonylaton feltüntetett személyes adatok (különösen vevő neve, címe). A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.
Az adatkezelés időtartama: az érintett számla megőrzésére vonatkozóan a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése által előírt időtartam (8 év).
Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7., , amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

3.6. Egyéb adatkezelések

3.6.1. Szerződéses kapcsolattartók adatainak kezelése

Az ANANDAM által kötött szerződésekben megjelölt kapcsolattartók adatait az alábbiak szerint kezeljük:
Az adatkezelés célja: Azon természetes személyek adatainak kezelése, akik szerződéses partnerek (pl. beszállítók vagy ügyfelek) részéről a partner kapcsolattartóiként kerülnek meghatározásra.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján a dm jogos érdeke, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja értelmében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelő jogos érdeke: a szerződéses partnerekkel szerződés megkötése, teljesítése, figyelemmel kísérése, adott esetben felmerülő viták rendezése, a partnerrel való kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre: a kapcsolattartó azonosításra alkalmas és a kapcsolattartás céljából szükséges személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés időtartama: az adott szerződés hatályának megszűnését követően, a szerződés selejtezéséig. Amennyiben számla kibocsátására kerül sor és azon szerepelnek a kapcsolattartó adatai, akkor a számla keltétől számított 8. év végével kerülnek törlésre az adatok.
Adatfeldolgozó: adattovábbításra a szerződés teljesítése, érvényesítése során közreműködő partnerek részére sor kerülhet.
Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

4.1. Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az ANANDAM által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 • a személyes adatok helyesbítését kérje;
 • a személyes adatok törlését kérje;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. ANANDAM indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben ANANDAM nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet ANANDAM
válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az ANANDAM minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre ANANDAM tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy ANANDAM-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás a GDPR 15. cikke alapján többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat ANANDAM közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére ANANDAM indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére ANANDAM indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat ANANDAM jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot ANANDAM nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére ANANDAM korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a dm ellenőrizze a személyes adatok pontosságát az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ANANDAM -nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról ANANDAM előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak ANANDAM jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben ANANDAM a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat ANANDAM közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 

A fenti két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult
adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

4.2. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet ANANDAM válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím:1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. ; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax:  +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön személyiségi jogai megsértése esetén pert indíthat a Budapest Környéki Törvényszéken, vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéken (további információ: https://birosag.hu/torvenyszekek).

4.3. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

ANANDAM által használt adatfeldolgozók a 3. alpontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelésre vonatkozó pontban.

4.4. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

ANANDAM az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

4.5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a
bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. ANANDAM a hatóságok részére – amennyiben a
hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.6. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Jelen Tájékoztatót ANANDAM bármikor jogosult megváltoztatni. Utóbbi esetben ANANDAM a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról ANANDAM mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.

 

korábbi verzió:

Hatálytól Hatályig verzió megtekintés
2018.05.25. 2022.01.26. 1.0 itt